sobota 31. března 2018

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně -ve dne 
2018


1. ČTENÍ Sk 10, 34a. 37-43
Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání.

Čtení ze Skutků apoštolů.
    Petr se ujal slova a promluvil: "Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.
    A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.
    On nám přikázal, abychom to hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří."


Žl 118 (117), 1-2. 16ab+17. 22-23 Odp.: 24
Odp.: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
nebo: Aleluja, aleluja, aleluja.


Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. Nechť řekne dům Izraelův: "Jeho milosrdenství trvá navěky."
Odp.
Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla. Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech.
Odp.
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích.
Odp.


2. ČTENI Kol 3, 1-4
Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři!
   Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.


EVANGELIUM Jan 20, 1-9
Ježíš musel vstát z mrtvých.

Slova svatého evangelia podle Jana.
    Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili."
    Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.
    Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Slůvko pro děti:


Ve scénce z biblických postaviček vidíme Jana, jak se dívá do prázdného hrobu a pak Petra, který tam přichází. Oba viděli něco, čemu se říká nepřímý důkaz. My to známe třeba z detektivek: když někdo vyloupí dům a nikdo ho přitom neviděl, nebo ho nezachytily bezpečnostní kamery, tak chybí přímý důkaz; ale když tam ten zloděj omylem zanechá něco, s pomocí čeho je možné ho vypátrat, tak je jasné, že to byl on. To, jak Pán Ježíš vstal z mrtvých a jak byl kámen odvalen, nikdo neviděl – ale to, že byl kámen bokem a že tam byly pruhy plátna a rouška, svědčí o tom, že se to skutečně stalo.


Milí bratři a sestry;

ve velikonoční sekvenci jsme slyšeli slova o podivuhodném zápase smrti se životem, a dnešní liturgické texty jako by byly popisem tohoto zápasu. Nejvíce je to patrné v Petrově řeči ze Skutků apoštolů, kdy hovoří jako očitý svědek, téměř jako reportér přímého přenosu:  V Petrově podání je to život, který podníká první úder: Ježíš v síle Ducha svatého všude prochází, prokazuje dobrodiní a osvobozuje rukojmí druhé strany - uzdravoval  všechny ty, které opanoval ďábel.

Uprostřed této Petrovy reportáže zápas vrcholí ve dvou krátkých větách, které stojí proti sobě a popisují závěrečné střetnutí života a smrti, a zároveň jeho výsledek: Ale pověsili ho na dřevo a  zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal. A pak Petr vysvětluje, proč o tom vlastně hovoří- protože vítězný Kristus, Život, dává těm, kteří byly svědky tohoto vítězství, za úkol, aby to hlásali lidu,
aby zvěstovali evangelium, protože zápas ještě není úplně u konce - Život musí zvítězit nejen v Kristově osobě, ale i ve všech, kteří jej přijmou a budou s ním ve křtu spojeni.

V evangeliu, již poté, co Život zvítězil, vidíme stopy, které zápas zanechal: odvalený kámen, prázdný hrob, plátna a rouška. Ještě v sobotu
to vypadá, že má smrt navrch. Život je jakoby pohlcen a zapouzdřen ve smrti, kterou představuje zabalení do pohřebních rouch, vložení do útrob země a zavalení kamenem. Dnes jsou všechny tyto symboly smrti odloženy bokem - kámen, plátna i rouška. Život byl zdánlivě překryt a smrt zdánlivě zvítězila, ale nakonec je všechno jinak – život z tohoto pohlcení smrtí uniká, vychází z hrobu ven.  
Marie Magdalská, Šimon Petr a Jan jsou toho zatím nepřímými svědky-sice onu událost neviděli na vlastní oči, ale nepřímé důkazy jsou dostatečně přesvědčivé. Později se stanou svědky přímými, protože Vzkříšený se jim zjeví.

Druhé čtení z listu Koloským nám nakonec připomíná naše vlastní prožívání tohoto zápasu, zápasu křesťanů všech dob, sice ještě vybojovávaného, ale zároveň již jistě vítězného, protože jsme byli s Kristem vzkříšeni. Jeho podstatou je jak říká svatý Pavel, úsilí o to, co pochází shůry. Jestliže jsme byli s Kristem vzkříšeni, máme podle toho také žít. Máme myslet na to, co pochází shůry, a ne na to, co je na zemi. Protiklad mezi věcmi pocházejícími shůry a tím, co je na zemi, neznamená nějakou falešnou duchovnost, křesťanský novoplatonismus, který pohrdá stvořeným světem. Znamená právě tento zápas právě tento zápas mezi hříchem, který způsobuje smrt, a Božím životem, životem podle Ducha, který nám Ježíš získal svou obětí. Přeji nám všem, abychom v síle Ježíšova Vzkříšení v tomto zápase vítězili i my. Žádné komentáře:

Okomentovat