sobota 8. října 2016

28. neděle v mezidobí C 2016


1. ČTENÍ 2 Král 5,14-17

Čtení z druhé knihy Královské.

   Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení Božího muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý.
   Náman se vrátil k Božímu muži s celým svým doprovodem, stanul před ním a řekl: "Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli. Nyní vezmi, prosím, dar od svého služebníka."
   Elizeus odpověděl: "Jako že je živ Hospodin, jemuž sloužím: Nic nevezmu!"
    Ačkoli na něj naléhal, aby vzal, odepřel. Náman pak řekl: "Když tedy opravdu nechceš, dovol mi vzít tolik prstě, kolik unese spřežení mezků, neboť tvůj služebník nebude už obětovat celopaly a žertvy jiným bohům, jen Hospodinu."


ŽI 98 (97),1.2-3ab.3cd-4 Odp.: srv. 2b

Odp.: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého ramene.
Odp.
Hospodin uvedl ve známost svou spásu, před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost Izraelovu domu.
Odp.
Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha. Jásejte Hospodinu, všechny země, radujte se, plesejte a hrejte!
Odp.


2. ČTENÍ 2 Tim 2,8-13

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.

Milovaný!
   Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka; který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. Právě kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Krista Ježíše.
   Tohle je jisté: Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat. Když ho zapřeme, zapře také on nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.


EVANGELIUM Lk 17,11-19

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí.
   Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "jděte a ukažte se kněžím." A jak odcházeli, byli očištěni.
   Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán.
   Ježíš na to řekl: “Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?"
   A jemu řekl: "Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Milí bratři a sestry,
Není náhoda, že v dnešním prvním čtení je hlavní postavou syrský Náman a v evangeliu - mimo Ježíše - Samařan, tedy ne- židé, cizinci, dnes bychom řekli ‚jinak věřící‘. Jejich vděčnost a radost z uzdravení jsou doprovázeny překvapením z moci a lásky Boha Izraele, kterou právě objevili. Zejména je to patrné u Námana:  kdybychom si z 2 Král přečetli celý příběh, viděli bychom počáteční Námanovu skepsi-nic moc od Elizea neočekával, nechtěl se ponořit do vod Jordánu, neboť ‚nejsou snad Abána a Parpar, řeky damašské, lepší než všechny vody izraelské?‘ Nakonec to však vyzkouší, protože se chytá stébla: nemá co ztratit. Jeho malomocenství je vyléčeno, a on získává nejen zdraví, ale i poznání Hospodina – doslova na vlastní kůži poznává, že On je pánem a dárcem života, že jeho, Námanova, samotná existence je Božím darem-a nechce už pak nikdy ‚obětovat dary a žertvy jiným bohům, jen Hospodinu‘.
Ježíšovy zázraky, všechna uzdravení a osvobození, o kterých čteme v evangeliích, mají mimo jiné podobný smysl: mají člověku názorně a jasně ukázat, že ‚už se přiblížilo Boží království‘ .Tentýž Bůh, který je Stvořitelem všeho, přichází nyní obnovit a uzdravit svět. Ježíšova uzdravení a osvobození od démonů jsou vlastně úkony nového stvoření, a mají lidem připomínat, že i jejich samotné bytí není žádná samozřejmost, ale je darováno Boží překypující štědrostí – a tak v nich probudit vděčnost. To se ale stane v dnešním evangeliu jen u jednoho z deseti, nejspíš právě proto, že není Žid – a tato zkušenost je pro něj tak nová a tak překvapivá, že nemůže nežli padnout před Ježíšem na kolena a vzdávat chválu.
Oněch devět, kteří se nevrátili, nám nepříjemně připomínají nás samotné, naši přílišnou zabydlenost ve víře a náš častý postoj, že Boží dary v našem životě-počínaje samotným faktem toho, že jsme – jsou jaksi samozřejmostí, daností, o které nemá smysl přemýšlet, natož za ni děkovat. Když se octneme v krizové situaci, v nemoci nebo neštěstí, jako oni malomocní před uzdravením, tento pocit samozřejmosti našeho bytí se ztrácí. Prožíváme jasně skutečnost, že život je křehký dar, a úpěnlivá prosba o pomoc, kterou se na Boha obracíme, tryská ze srdce zcela spontánně: Ježíši, Mistře, smiluj se nade mnou.
Problém však nastává ve chvílích, kdy se všechno srovná, kdy život plyne poklidně a bez problémů. Když jsme v pohodě, když jsme šťastní, úspěšní a spokojení, zapomínáme velmi snadno na to, že život je Boží dar, zapomínáme na vděčnost a díky, začínáme vše brát jako samozřejmost a dobra v našem životě jako něco, co jsme si sami zasloužili. Jsme v tomto nebezpečí o to více, oč více je naše civilizace založena na základě zajišťování si věcí a služeb za peníze: pokud si vše mohu a musím koupit, a nikdo mi nic zadarmo nedá, není ani proč být někomu za něco vděčný.
Nechme se tedy, milí bratři a sestry, dnes inspirovat Námanem a uzdraveným Samařanem. Jejich postoj nás odkazuje ke znovuobjevení srdce skutečnosti – toho, že život a svět, každá jeho vteřina, jsou nesamozřejmým darem Boží lásky. Buďme za to vděční.

Žádné komentáře:

Okomentovat