sobota 18. července 2015

16. neděle v mezidobí B 2015


1. ČTENÍ Jer 23, 1-6
Já sám shromáždím zbytky svého stáda a vzbudím nad nimi pastýře.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
    "Běda pastýřům, kteří ničí a rozptylují stádo, které pasu" - praví Hospodin.
   Proto praví Hospodin, Bůh Izraele, o pastýřích, kteří pasou můj lid: "Vy jste rozptýlili mé stádo a rozehnali jste ho, nestarali jste se o ně; proto já se postarám o vás pro špatnost vašich skutků" - praví Hospodin. "Já sám shromáždím zbytky svého stáda ze všech zemí, kam jsem ho vyhnal, a přivedu je nazpět na jejich luhy, porostou a rozmnoží se.
   Vzbudím nad nimi pastýře, kteří je budou pást, nebudou se již bát ani strachovat, už se neztratí" - praví Hospodin.
   "Hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, krále, který bude panovat moudře a konat právo a spravedlnost na zemi. Za jeho dnů dojde Juda spásy a Izrael bude bydlet v bezpečí.
    To je jméno, kterým ho budou nazývat: 'Hospodin je naše spravedlnost'."


Žl 23 (22), 1-3a. 3b-4. 5. 6 Odp.: 1
Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, občerstvuje mou duši.
Odp.
Vede mě po správných cestách pro svoje jméno. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha.
Odp.
Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká.
Odp.
Štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života, přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.
Odp.2. ČTENÍ Ef 2, 13-18
Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil vjedno.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři!
    Protože jste nyní spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví.
    Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil vjedno a zboural přehradu, která je dělila - když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která záležela v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě strany s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství.
    A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu.


EVANGELIUM Mk 6, 30-34
Byli jako ovce bez pastýře.

Slova svatého evangelia podle Marka.
    Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: "Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst.
    Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi.
    Když ( Ježíš ) vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.


Milí bratři a sestry,
Kázání proti špatným pastýřům se v prorockých spisech Starého Zákona vyskytuje poměrně často. Podobná pasáž jako v dnešním prvním čtení u proroka Jeremiáše je i ve 34 kapitole proroka Ezechiele. Je to možná nejznámější text tohoto typu. Ezechiel velmi sugestivními slovy popisuje, jak pastýři ničí sobě svěřené stádo, protože nepasou je, ale samy sebe. Toto praví Panovník Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce?  3 Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete.  4 Neduživé jste neposílili, nemocné jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli nazpět, po ztracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově.  5 Jsou rozptýlené, jsou bez pastýře; staly se potravou veškeré polní zvěři a zůstávají rozptýleny.  6 Mé ovce bloudí všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku, jsou rozptýleny po celé zemi a není, kdo by je hledal, kdo by po nich pátral.
Pastýři ovce využívají pro sebe, pro své dobro, ale nestarají se o ně. Těmto špatným pastýřům je adresováno slovo proroka o tom, že Hospodin sám se stáda ujme a bude je pást, protože je mu ho líto. Hospodinova láska a soucit se zanedbaným stádem způsobí, že Pán sám slíbí, že přijde a o ovce se postará. Přesně tento postoj a pohled vidíme v evangeliu – Ježíš vidí zástupy a je jat lítostí, protože jsou jako ovce bez pastýře.
Výpověď dnešního evangelia nás může vést ke zpytování svědomí – nejen nás, kteří máme pastýřskou roli skrze svátost svěcení, ale pro všechny, kteří za někoho nesou zodpovědnost-ať již se jedná o vlastní rodinu, podřízené v práci nebo někoho jiného. Můžeme se ptát, zda své role toho, kdo se stará, nezneužíváme pro svůj vlastní prospěch. A ještě také-nejsme lhostejní? Nenecháváme ve jménu zachování svobody ty, za které máme zodpovědnost, chodit na místa, kde nemohou nalézt život, kde se skutečně stanou vysílenými a skleslými? Toto je možná velké pokušení naší doby-dáváme si veliký pozor na to, abychom druhé neumravňovali a nemanipulovali jejich svědomím, jenže pak už nedokážeme říci ani slůvko o tom, že ne vše, co je možné udělat, je také správné a dobré.

Abychom něco v tomto ohledu mohli napravit, je možná nejprve nutné prosit Pána, abychom měli stejný postoj jako On – postoj soucitné lásky, která dává život a pečuje o něj. Budeme-li tento postoj mít, naše péče o ty, kteří jsou nám svěřeni, bude právě taková, jakou má Bůh na mysli – taková , jako by se staral On sám. 

Žádné komentáře:

Okomentovat