pondělí 31. prosince 2018

Matky Boží Panny Marie, 2019

1. ČTENÍ Nm 6, 22-27

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.

   Hospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: 'Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!' Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám." 


Žl 67 (66) 2-3. 5. 6+8 Odp.: 2a 
Odp.: Bože, buď milostiv a žehnej nám! 

Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář, kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Odp. 
Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě a lidi na zemi řídíš.
Odp. 
Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země!
Odp. 


2. ČTENÍ Gal 4, 4-7 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.

Bratři a sestry! 
     Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: "Abba, Otče!" Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha. 


EVANGELIUM Lk 2, 16-21 

Slova svatého evangelia podle Lukáše. 

     Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. 
    Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než byl počat v mateřském lůně.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slůvko pro děti:

Pastýři, když přišli do Betléma k narozenému Ježíškovi, říkali o tom, co jim o něm řekl anděl. A slyšeli jsme, že většina těch, kteří o tom slyšeli, se divili. To je docela snadné, se divit, když slyšíme něco zvláštního. Ale Ježíšova maminka Maria udělala něco jiného: přemýšlela o tom, chtěla přijít na to, co to má vlastně znamenat. A to už není tak jednoduché, ale je to mnohem užitečnější, protože z toho můžeme poznat, co nám chce Bůh říci o tom, jak máme žít.

Milí bratři a sestry,

Dnešní druhé čtení z listu Galatským je nejstarší psaná zmínka o Marii, starší nežli všechna psaná evangelia; list byl napsán mezi lety 40 až 60 po Kristu. A zároveň obsahuje všechno podstatné o tom, co dnes církev slaví. Tento stručný text vymezuje celý rozsah Mariina mateřství-je nejen matkou Boží - neboť Syn se narodil ze ženy - ale také Matkou církve a matkou všech lidí - neboť jsme byli přijati za syny a dcery.

Toto Mariino mateřství se mohlo uskutečnit jen skrze její svobodné ano plánu, který s ní Bůh měl. V loretánských litaniích je jedním z Mariiných titulů Brána nebes; skrze svoje přitakání se stala jakoby otevřenými dveřmi, jimiž mohl Bůh vstoupit do svého stvoření a spojit je se sebou, bez tohoto ano by zůstaly zavřené.

Tyto známé skutečnosti nám mohou připomenout cosi důležitého pro nadcházející začátek roku: plodnost a smysl všeho našeho konání a prožívání života je úzce spojena s tím, jak dokážeme být otevření pro Boha a jeho plán my sami.

Jsme stvořeni jako svobodné bytosti. Bůh v našem životě může působit pouze do té míry, do jaké mu to dovolíme. Láska si nikdy nic nebere násilím, nikdy neničí svobodu. Každý den jsme konfrontováni s mnoha situacemi, setkáními, činy i stavy mysli, a vždy máme možnost do nich Boha pozvat, nebo ho odmítnout a nechat jen přihlížet. Bůh nemá moc vstoupit, pokud mu to nedovolíme. Naše svoboda je mu příliš drahá. Avšak pokud tak neučiníme, stává se ponenáhlu náš život sterilní, neplodný. A to nikoli ve smyslu, že bychom sami nedokázali nic vykonat, nebo že by se všechno kazilo. Sterilním se stává právě proto, že do toho všeho Bůh nemůže vstoupit, a proto nemůže dojít ke spojení nebe a země - věci ztrácejí svoji nadpřirozenou hodnotu, nemohou být přijaty do věčnosti, jaksi ztrácejí smysl, jsou zde jen do času, stávají se pomíjejícími. A ten, kdo má citlivé srdce, tuto skutečnost vycítí.

Přeji nám všem, milí bratři a sestry, abychom byli schopni v nadcházejícím novém roce vše Bohu v našem životě otvírat, do všeho Jej pozvat, aby se naše Ano jeho vůli stalo posvěcením světa, jeho spojením s Bohem, abychom byli takto po vzoru Marie bránou nebes.   

Žádné komentáře:

Okomentovat