neděle 16. prosince 2018


3. neděle adventní C 2018


1. ČTENÍ Sof 3,14-18a

Čtení z knihy proroka Sofoniáše.

  Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin izraelským králem, zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: Neboj se, Sióne, ať nejsou tvoje ruce malátné! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz, plesá nad tebou v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou jásá jako ve dnech svátku.


Iz 12,2-3.4bcd.5-6 Odp.: 6
Odp.: Plesejte a jásejte,neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.

Bůh je má spása! Bez obavy mohu doufat. Hospodin je má síla a statečnost, stal se mou spásou. S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.
Odp.
oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno! Hlásejte mezi národy jeho díla, zvěstujte vznešenost jeho jména!
Odp.
Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, ať je to známo po celé zemi! Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.
Odp.


2. ČTENÍ Flp 4,4-7

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Bratři a sestry!
   Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.
   Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.


EVANGELIUM Lk 3,10-18

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

    Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“
   Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“
   Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“
    Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst.

Slůvko pro děti:

Jan Křtitel nabádá ty lidi, kteří za ním přicházejí, aby žili dobře, každý v tom stavu a povolání, ve kterém zrovna je. Jak to souvisí s dnešním tématem radosti? Když žijeme dobře, máme radost v srdci. Na konci evangelia se hovoří o tom, že Jan hlásal lidem radostnou zvěst o tom, že Bůh všechny lidi miluje. Ten, kdo se snaží žít dobře, takovou radostnou zvěst může pochopit a přijmout.


Milí bratři a sestry,
Dnešní neděle se nazývá Radostná, a dnešní liturgické texty vypovídají o tom, kde se křesťanská radost rodí a jaké životní postoje k ní vedou.
V prvním čtení z proroka Sofonjáše je zdrojem radosti zejména vědomí Boží přítomnosti a Boží moci. Klíčová věta je tato: uprostřed tebe je Hospodin izraelským králem, zla se už neboj! Prorok vyjadřuje pevné přesvědčení o tom, že žádné zlo není silnější než Boží láska a Boží moc. Je to velmi aktuální poselství pro dnešní dobu: měli bychom možná mnoho důvodů se bát, protože s různými formami zla se setkáváme na každém kroku a příliš to nevypadá na zlepšení. Jenže kdybychom našemu strachu ze zla uvolnili průchod, vedlo by nás to k uzavření se do sebe, k vystavění hradeb. A rozjímáme-li dnes o tématu radosti, pak je velice nápadné, že na křesťanech, kteří žijí s mentalitou takového opevnění se, příliš mnoho radosti vidět není. Vzpomínám si na první léta svých seminárních studií, kdy mne jednu chvíli velmi osvobodilo opakované rozjímání známého textu z 1. listu Janova o lásce, která nezná strach a která ho zahání.
Druhé čtení a evangelium pak hovoří ještě o jiné cestě k radosti- je to dobrý život, život v lásce. Můžeme si v této souvislosti vzpomenout na název apoštolské exhortace papeže Františka o manželství a rodině Amoris Laetitia – Radost z lásky. Svatý Pavel ve druhém čtení vybízí křesťany z Filip opakovaně k radosti, která pramení – podobně jako u Sofonjáše – z vědomí Boží přítomnosti a pomoci; proto si Filipané nemusejí dělat starosti a mohou žít v pokoji, převyšujícím všechno poznání. Zároveň ale Pavel jedním dechem dodává, aby filipští žili dobře. Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem.  
V evangeliu svatý Jan Křtitel nabádá k dobrému životu všechny ty, kteří k němu přijdou nechat se pokřtít. Nejde o žádné světaborné činy; každý má prostě jen napravit svůj život a žít dobře na místě, kde právě je. To je také cesta k radostnému životu. Dokonce i velmi vážné kázání o soudu, používající obrazy oddělení zrna od plev, s dnešním tématem radosti souvisí. Slova o křtu Duchem svatým a ohněm znamenají vylití Boží lásky na zem-pro ty, kteří milovali, bude tato Boží přitomnost radostí; pro ty však, kteří se uzavřeli do sebe, bude nesnesitelná. Jan Křtitel nás tedy jednoduše řečeno nabádá: Obraťte se, žijte v lásce, ať je pro vás přicházející Boží království radostnou skutečností.

Žádné komentáře:

Okomentovat