neděle 12. ledna 2020


Svátek Křtu Páně 2020

1. ČTENÍ Iz 42, 1-4. 6-7

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Toto praví Hospodin:
   "Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo.  Na jeho nauku čekají daleké kraje. Já, Hospodin, jsem tě povolal s láskou, vzal jsem tě za ruku, chránil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kteří bydlí ve tmách."

Žl 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b+9b-10 Odp.: 11b

Odp.: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.

Vzdejte Hospodinu, Boží synové, vzdejte Hospodinu slávu a moc, vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!
Odp.
Hospodinův hlas nad vodami! Hospodin nad spoustami vod! Hlas Hospodinův, jak je mocný, hlas Hospodinův, jak je velkolepý!
Odp.
Vznešený Bůh zaburácel hromem, v jeho chrámu volají všichni: "Sláva!" Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin jako král bude trůnit věčně.
Odp.

2. ČTENÍ Sk 10, 34-38

Čtení ze Skutků apoštolů.

Petr se ujal slova a promluvil:
    "Ted' opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.  Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel."

EVANGELIUM  Mt 3, 13-17

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?"
Ježíš mu však na to řekl: "Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli." I vyhověl mu.
   Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: "To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení."
_______________________________________________________________________________

Slůvko pro děti:

Milé děti,
Když křtíme dnes, není to ten křest, který udělil svatý Jan Křtitel Ježíšovi. Je to křest, kterým vzkříšený Ježíš poslal křtít své učedníky. Ale něco je přece jen podobné: Bůh v tu chvíli dává křtěnému dítěti (nebo i dospělému člověku) dar Ducha svatého; a křest také vyjadřuje to, že ten, kdo je pokřtěn, se stává milovaným Božím synem, nebo dcerou.

Milí bratři a sestry,
      Můžeme dnes, ve svátek Křtu Páně, jímž končí vánoční doba, rozjímat o nenápadnosti přicházejícího Božího království v Ježíšově osobě. V prvním čtení říká prorok Izajáš, že slíbený Mesiáš, který přinese národům právo, nebude na sebe strhávat pozornost: Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí. Tomuto starozákonnímu zaslíbení pak odpovídá v evangeliu Ježíšův příchod k Jordánu, kde se nechává od Jana pokřtít. Můžeme si dobře představit (a v tradici církve je tento obraz přítomný), jak se Ježíš staví do zástupu ostatních kajícníků, od kterých je zcela k nerozeznání; jak on, který to nemá zapotřebí, stojí v jedné řadě s celníky, římskými vojáky a ostatními, o kterých se v souvislosti s Janovým křtem nejpodrobněji zmiňuje evangelium podle Lukáše. Slova Jana Křtitele "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?" jsou možná výrazem naprostého šoku; něco podobného říká později ve večeřadle Petr, když vidí Ježíše, jak se k němu blíží se zástěrou a umyvadlem: Nohy mi mýt nebudeš, nikdy!
       Možná bychom, milí bratři a sestry, byli raději, kdyby Boží království přicházelo ve slávě a moci, kdyby Spasitel nepřišel jako malé bezbranné dítě; kdyby nebyl tak příliš jako my. A tuto nenápadnost a skoro bychom řekli slabost přicházejícího Království zakoušíme i dnes, v našich životech. Věříme, že svět je již zachráněn, že Ježíš již přišel, že dějiny světa a člověka nakonec dopadnou dobře, jenže v reálném světě to tak často nevypadá. Dlouho se například modlíme za to, aby Bůh něco v našem životě uzdravil, aby nás zbavil nějakého hříchu, který nám ničí život, ale věci zůstávají stejné – nebo se dokonce horší.
      Dnešní Boží slovo nás zve k obnově víry, že spása světa a člověka v Kristu je přece jen skutečná, i když se projevuje v nenápadnosti a slabosti. Slovy prvního čtení: Boží milost nezeslábne a nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo.


Žádné komentáře:

Okomentovat